Ôn thi Online

Bài tập về sinh trưởng

25 kết quả phù hợp trong mục sinh trưởng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp

Sinh trưởng sơ cấp khác với sinh trưởng thứ cấp ở điểm nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tác dụng của một số chất hóa học

Câu 1:Nêu tác dụng của một số chất hóa học có thể gây ức chế sinh trưởng vi sinh vật?(1,5đ)
Câu 2: Tại sao khi để quả vải chín qua 3-4 ngày thì có mùi chua?(1đ)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tác dụng của một số chất hóa học

Câu 1:Nêu tác dụng của một số chất hóa học có thể gây ức chế sinh trưởng vi sinh vật?(1,5đ)
Câu 2: Tại sao khi để quả vải chín qua 3-4 ngày thì có mùi chua?(1đ)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các giai đoạn sinh trưởng của vi khuẩn

Trình bày các giai đoạn sinh trưởng của vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định nghĩa sinh trưởng và phát triển

Thế nào là sinh trưởng và phát triển? Nêu mối liên hệ giữa sinh trưởng và phát triển ở thực vật ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

4 pha sinh trưởng của quần thể

Hãy nêu đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục ? Vì sao,
quá trình sinh trưởng của vi sinh vật trong nuôi cấy không liên tục có pha tiềm phát,còn trong nuôi cấy liên tục thì không có pha này?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sinh trưởng ở thực vật

Câu 1 : (2 đ)
Sinh trưởng ở thực vật là gì ?Sinh trưởng thứ cấp là gì ? Những nét văn hoa trên đồ gỗ có xuất xứ từ đâu ?
Câu 2 : (3đ)
Hoocmôn thực vật là gì? Phân biệt các hoocmôn kích thích có ở thực vật?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm sinh trưởng ở thực vật

Nêu khái niệm sinh trưởng ở thực vật ? Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm sinh trưởng thứ cấp

Câu 1
a) Sinh trưởng thứ cấp là gì? Sinh trưởng thứ cấp tạo nên những cấu trúc nào của thân cây gỗ?
b) Vì sao các tập tính học được có thể thay đổi và rất đa dạng?
Câu 2
Điện thế hoạt động được hình thành như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sinh trưởng sơ và thứ cấp ở cây

Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp ở cây ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ sơ đồ giới hạn nhiệt độ

Loài cá rô phi Việt Nam có giới hạn nhiệt độ từ5^{\circ}C đến 42^{\circ}C, trong đó điểm cực thuận là 30^{\circ}C, khi nhiệt độ xuống còn 18^{\circ}C thì cá ngừng sinh trưởng. Loài cá chép có giới hạn nhiệt độ từ 2^{\circ}C đến 44^{\circ}C44^{\circ}C, điểm cực thuận là 28^{\circ}C.
a. Hãy vẽ sơ đồ giới hạn nhiệt độ của hai loài cá trên.
b. Từ sơ đồ hãy rút ra kết luận về ý nghĩa việc nghiên cứu giới hạn sinh thái của hai loài nói riêng và của sinh vật nói chung.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm sinh trưởng ở thực vật

Sinh trưởng ở thực vật là gì ? Phân biệt sinh trưởng sơ cấp với sinh trưởng thứ cấp ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân của ứng động sinh trưởng

Câu 1 Động lực đưa dòng nước và ion khoáng từ rễ lên lá ?
Câu 2: Nguyên nhân của ứng động sinh trưởng ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Yếu tố quyết định năng suất cây trồng

Năng suất cây trồng không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
A. Khả năng quang hợp của giống cây trồng
B. Nhịp điệu sinh trưởng của bộ máy quang hợp
C. Khả năng tích lũy chất khô vào cơ quan kinh tế
D. Thời gian sinh trưởng của cây dài hay ngắn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự khác nhau giữa sinh trưởng và phát triển

Hãy nêu sự khác nhau giữa sinh trưởng và phát triển? Tìm mối liên quan giữa sinh trưởng và phát triển trong chu trình sống của cây?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sự sinh trưởng của tế bào

Sự sinh trưởng của tế bào diễn ra chủ yếu ở pha hay kì nào?
A. Kì đầu B. Pha S C. Pha G2¬ D. Pha G1

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thời điểm vi khuẩn sinh trưởng

Thời điểm vi khuẩn bắt đầu sinh trưởng là:
a. Pha tiềm phát. b. Pha luỹ thừa.
c. Pha cân bằng. d. Pha suy vong.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoocmon trong cơ thể bé trai

Hoocmon làm cơ thể bé trai thay đổi mạnh về thể chất và sinh lí ở tuổi dậy thì là:
A. Ơstrogen B. Hoocmon sinh trưởng
C. testosteron D. tiroxin

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sinh trưởng thứ cấp sơ cấp

Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp ở cây ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm các pha sinh trưởng của vi sinh vật

Nêu đặc điểm các pha sinh trưởng của vi sinh vật trong môi trường nuôi cấy không liên tục.< Lùi 1 2 ... Tiếp >