Ôn thi Online

Bài tập về sinh vật nhân xơ

1 kết quả phù hợp trong mục sinh vật nhân xơ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Snh sản chủ yếu ở sinh vật nhân sơ

Hình thức sinh sản chủ yếu ở sinh vật nhân sơ :
A. Giảm phân B. Nhân lên trong tế bào chủ
C. Nguyên phân D. Phân đôi(trực phân)< Lùi 1 Tiếp >