Ôn thi Online

Bài tập về số dư

13 kết quả phù hợp trong mục số dư
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm số dư khi chia

1 Một bể nước có hai vòi nước chảy vào. Nếu chỉ có vòi thứ nhất chảy vào thì bể đầy nước sau 4,5 giờ. Nếu chỉ có vòi thứ hai chảy vào thì bể đầy nước sau 3 giờ 15 phút. Hỏi cả hai vòi chảy vào thì bể đầy nước sau mấy giờ. (làm tròn đến giây)
2
Cho hình chữ nhật có chu vi là 15,356 cm; tỉ số hai kích thước là 5 / 7. Tính đường chéo của hình chữ nhật.
3 Tìm số dư khi chia:

Resized Image
4 Cho đa thức P(x) = x4 - 4x3 - 19x2 + 106x + m.
a)Tìm m để đa thức P(x) chia hết cho x + 5.
b) Với m tìm được ở câu a), hãy tìm số dư r khi chia đa thức P(x) cho x – 3.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm góc lượng giác

1) Cho góc lượng giác (ou;ov) có số đo – 1955 độ
Tìm góc lượng giác có cùng tia đầu ,tia cuối với góc đả cho và có số đo là số dương nhỏ nhất

2) Chứng minh với mọi tam giác ABC luôn có :
Resized Image

Câu2 : Giải :

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm số đo góc tam giác

1) Cho góc lượng giác (ou;ov) có số đo – 1955 độ
Tìm góc lượng giác có cùng tia đầu ,tia cuối với góc đả cho và có số đo là số dương nhỏ nhất

2) Chứng minh với mọi tam giác ABC luôn có :
Resized Image
Câu2 : Giải :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức


1.Cho hai đường tròn (O), (O') nằm ngoài nhau có tâm tương ứng là O và O'. Một tiếp tuyến chung ngoài của hai đường tròn tiếp xúc với (O) tại A và (O') tại B. Một tiếp tuyến chung trong của hai đường tròn cắt AB tại I, tiếp xúc với (O) tại C và (O') tại D. Biết rằng C nằm giữa I và D.
1) Hai đường thẳng OC, O'B cắt nhau tại M. Chứng minh rằng OM > O'M.
2) Ký hiệu (S) là đường tròn đi qua A, C, B và (S') là đường tròn đi qua A, D, B. Đường thẳng CD cắt (S) tại E khác C và cắt (S') tại F khác D. Chứng minh rằng AF vuông góc với BE.
Câu V
2.Giả sử x, y, z là các số dương thay đổi và thỏa mãn điều kiện . Hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Cho các số dương a,b,c sao cho ab+ba+ca=3 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập toán 12 hay

1. Cho tam giác ABC có d? dài các c?nh BC = a, AC = b, AB = c thỏa mãn :

Resized Image

2. Cho a, b, c là các s? th?c duong th?a mãn abc = 1. Chứng minh rằng .Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh đẳng thức

1.Chứng minh rằng:
Resized Image
2.Cho ba số dương a, b, c thoả mãn:
Resized Image
Chứng minh rằng:
Resized Image
3.Tìm giá trị nhỏ nhất của
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Tìm m để đa thức :

Resized Image
.Cho a,b là các số dương thoả mãn
Resized Image
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm số dư của biểu thức

Tìm số dư trong phép chia của biểu thức
( x+1)(x+3)(x+5)(x+7)+2002 cho x2 +8x +12

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức- đại số 9

Cho hai số dương x, y thỏa mãn x+y=\frac{2007}{2008} . Tìm giá trị nhỏ nhất

của biểu:Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập đại số 9 hay

Cho a,b,c là ba số dương thỏa mãn abc < 1. Chứng minh rằng :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh bất đẳng thức

Chứng minh bất đẳng thức:
(a + b) (b + c) (c + a ) 8(b + c – a) (c + a – b) (a + b – c ).
Với a, b, c là các số dương< Lùi 1 Tiếp >