Ôn thi Online

Bài tập về số hạng đầu tiên

1 kết quả phù hợp trong mục số hạng đầu tiên
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm số hạng đầu tiên và công sai

Tìm số hạng đầu tiên và công sai của các cấp số cộng sau:
Resized Image< Lùi 1 Tiếp >