Ôn thi Online

Bài tập về Tập xác định

82 kết quả phù hợp trong mục Tập xác định
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị của hàm số

Câu 1: (2 điểm).
a) Vẽ đồ thị của hàm số: Resized Image
b) Tìm tập xác định của hàm số:
Resized Image
Câu 2: (2 điểm).
Giải các phương trình lượng giác sau:

Resized Image
Câu 3: (1điểm).
Giải phương trình: .
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định của hàm số

Câu 1: (4 điểm)
a) Tìm tập xác định của hàm số
Resized Image
b) Tìm giá trị lớn nhất của hàm số và xác định những giá trị của x mà tại đó hàm số đạt giá trị lớn nhất
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định của hàm số

CâuI : Tìm tập xác định của hàm số sau

Resized Image
Câu II:
1) Giải hệ phương trình sau:
Resized Image

2) Giải phương trình :

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét tính liên tục của hàm số

Xét tính liên tục của hàm số trên tập xác định
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét tính liên tục của hàm số

Xét tính liên tục của hàm số sau trên tập xác định của nó:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

c

Tìm tập xác định của các hàm số sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét tính chẵn lẻ của hàm số

Bài 1 Cho 2 tập hợp A = [-1;3] và B = {x }
Tìm ?
Resized Image
Bài 2 . Cho hàm số:
Resized Image
a, Tìm tập xác định của hàm số (1):
b, Xét tính chẵn lẻ của hàm số

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định của hàm số

a) Chứng minh rằng :

Resized Image
b) Tìm tập xác định của hàm số
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định của hàm số

Tìm tập xác định của hàm số sau:

Resized Image

2.Giải bất phương trình sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định của hàm số

Tìm tập xác định của hàm số sau:

Resized Image
Giải bất phương trình sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định của biểu thức

Cho biểu thức
Resized Image
a) Tìm tập xác định của biểu thức?
b) Rút gọn biểu thức K
c) Với giá trị nguyên nào của x để biểu thức K nhận giá trị nguyên ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tập xác định của hàm số

Tìm tập xác định của hàm số :

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định của hàm số- toán 10

Tìm tập xác định của hàm số sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định của hàm số.

Xét hàm số
Resized Image
1. Tìm tập xác định của hàm số.
2. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét tính chẵn lẻ của hàm số

a) Tìm tập xác định của hàm số .

Resized Image
b) Xét tính chẵn, lẻ của hàm số .Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định của hàm số

Tìm tập xác định của hàm số:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét tính chẵn lẻ của hàm số

Tìm tập xác định của hàm số
Resized Image|
Xét tính chẵn lẻ của hàm số
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét tính chẵn lẽ của hàm số

Tìm tập xác định của hàm số

Resized Image
Xét tính chẵn lẽ của hàm số

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định của hàm số

Tìm tập xác định của hàm số sau: y=\sqrt{2x-1}+\frac{x+2}{\sqrt{3-x}}

2.(1,5 điểm) Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số sau: y=x^{2}-4x+3

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Toán 11 tìm tập xác định của hàm số

Tìm tập xác định của hàm số : Resized Image

Resized Image< Lùi 1 2 3 4 5 ... Tiếp >