Ôn thi Online

Trang không tồn tại hoặc quá cũ, vui lòng Trở về trang chủ

Bài tập về tim x

7 kết quả phù hợp trong mục tim x
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị của x

Tìm x biết
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập toán 9

Bài 1. Tìm số a biết
Resized Image
chia hết cho 109.
Bài 2: Tìm y biết:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị của x

Tìm x biết (x-1)(x+2) = 0 :
a, x=1 b, x=-2 c, x=1và x=-2 d, x = -1 và x=2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị của x

Tìm x, biết:

Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm số tự nhiên x

Tìm số tự nhiên x, biết: a) 3(x - 7) = 33 b) 5 + 2x = 15< Lùi 1 Tiếp >