Ôn thi Online

Bài tập về Toán 6

26 kết quả phù hợp trong mục Toán 6
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

tính tổng

2/3+2/15+2/35+...+2/99

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

tính nhanh

a) 135+360+65+40

b) 463+318+137+22

c) 20+21+22+...+29+30

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

violympic lop 6 vong 1

cho a/b la phan so nho nhat sao cho khi chia a/b cho 18/35 va 8/15 deu duoc thuong la cac so tu nhien. a+b=...?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm trung điểm của đoạn thẳng

Vẽ tia Ox. Trên tia Ox vẽ hai điểm A; B sao cho OA = 4 cm ; OB = 8 cm
a.Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không? Vì sao?
b. So sánh OA và AB.
c. A có là trung điểm của OB không? Vì sao?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập hình học

Cho tam giác ABC, BC = 12cm, đường cao hạ từ đỉnh A bằng 2/3 cạnh đáy.

a)Tính diện tích tam giác ABC

b) Trên AC lấy M sao cho AM = 3/5 MC. Tính diện tích tam giác ABM

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết biểu thức dưới dạng lũy thừa

Viết các biểu thức sau dưới dạng một luỹ thừa:

Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính giá trị của biểu thức

Tính giá trị của biểu thức: ax + ay + bx + by với a + b = 10 , x + y = - 2

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thực hiện phép tính

Tính: (–52) + 70 kết quả là: A. (–18) B. 18 C. (–122) D. 122

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm phần tử trong tập hợp

Tập hợp P = {x \epsilon N / x ≤ 5} gồm các phần tử
A. 1; 2; 3; 4
B. 1; 2; 3; 4; 5
C. 0; 1; 2; 3; 4; 5
D. 0; 1; 2; 3; 4
\epsilon

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về điểm nằm giữa hai điểm

Cho 4 điểm M, N, P, Q như hình 6.

Resized Image

Chỉ ra đáp án sai:
a) M và N nằm cùng phía đối với P
b) N nằm giữa hai điểm M và P
c) M, Q, N không thẳng hàng
d) M và P nằm cùng phía đối với N.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khai triển biểu thức

Khai triển biểu thức sau :

Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Điểm nằm giữa hai điểm

Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì
A. AM + MB = AB B. MA+ AB = AB C. MA+ MB = MB

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm bội chung nhỏ nhất

BCNN(12; 1) = A. 11 B. 1 C. 12

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập toán lớp 6

Một đội y tế có 42 bác sĩ và 108 y tá .Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ để số bác sĩ cũng như y tá được chia đều vào các tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu bác sĩ, bao nhiêu y tá?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm ước và bội

a) Tìm tất cả các ước của – 8; b) Tìm năm bội của -11.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập đại số 6

Tìm x\inN biết:
a)11+x=3^{5}:3

b) 5^{x}-118=7^{4}:7^{3}

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thực hiện phép tính

Thực hiện phép tính(tính nhanh nếu có thể) a) 17.75 +25 .17 b)(3^{15}.4+5.3^{15}):3^{16}

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm số nguyên

Cho biểu thức A=\frac{3}{n-2}
a) Tìm số nguyên n để biểu thức A là phân số?
b) Tìm số nguyên n để biểu thức A là số nguyên?< Lùi 1 2 ... Tiếp >