Ôn thi Online

Bài tập về vật rắn

2 kết quả phù hợp trong mục vật rắn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng khi nung nóng vật rắn

Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một vật rắn ?:
A. Khối lượng của vật tăng . B. Khối lượng của vật giảm .
C. Khối lượng riêng của vật tăng. D.Khối lượng riêng của vật giảm .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Độ tăng thể tích của vật rắn

Độ tăng thể tích của vật rắn có công thức là.
A. \Delta v=v_{0}.\alpha \Delta t B. \Delta v=v_{0}.\beta \Delta t \Delta v=v_{0}.\beta /\Delta t D. đáp án khác.< Lùi 1 Tiếp >