Ôn thi Online

Bài tập về Vi phân

16 kết quả phù hợp trong mục Vi phân
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính vi phân của hàm số

Tìm đạo hàm của hàm số sau :

Resized Image
Tính vi phân của hàm số sau
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính vi phân của hàm số

Tìm đạo hàm của hàm số sau :

Resized Image
Tính vi phân của hàm số sau
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

đạo hàm và vi phân hàm một biến

chứng minh rằng hàm số cose^{x} + sine^{x} thỏa hệ thức {y}'' - {y}' + y e^{x}=0

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính vi phân của mỗi hàm số sau :

Tính vi phân của mỗi hàm số sau : a) b) .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm vi phân của các hàm số

Tìm vi phân của các hàm số sau:a)b) c) d) .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính vi phân của mỗi hàm số sau :

Tính vi phân của mỗi hàm số sau : a) b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính vi phân của các hàm số

Tính vi phân của các hàm số: a) .b) .c) .d) .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm vi phân của hàm số

Tìm vi phân của hàm số
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm vi phân của các hàm số sau:

Tìm vi phân của các hàm số sau:a) b) c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính gần đúng các số sau

Tính gần đúng các số sau:a) b) .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Không dùng máy tính và bảng số, tính gần đúng giá trị

Không dùng máy tính và bảng số, tính gần đúng giá trị
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Không dùng máy tính và bảng số, tính gần đúng giá trị

Không dùng mấy tính và bảng số, tính gần đúng giá trị
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm vi phân của các hàm số sau

Tìm vi phân của các hàm số saua) b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm vi phân của các hàm số sau

Tìm vi phân của các hàm số saua) b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm vi phân của các hàm số sau

Tìm vi phân của các hàm số saua) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm vi phân của các hàm số sau

Tìm vi phân của các hàm số sau:a)b)


< Lùi 1 Tiếp >