Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2009-09-28 Lượt xem:38062 Level:(1)

Basic Business English (1)

1. The water in the refrigerator should be ..........

warm

hot

cold

frozen

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác