Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2008-01-15 Lượt xem:40459 Level:(1)

Business Systems Contingency Policy (1)

1. All departments should develop and maintain procedures that will ensure an appropriate level of customer service in the ......... of unexpected business systems failure.

chance

event

option

view

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác