Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2008-07-18 Lượt xem:41058 Level:(9)

Islamic Finance (9)

9. It has been over two decades since Islamic banks first appeared as active players in the global financial market, and today Islamic banking and finance has become a force to be reckoned ..........

at

on

with

(none)

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác