Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2009-05-22 Lượt xem:2176 Level:(2)

Business Software Competitors (2)

2. Pricing for databases and prices for high-end business-application software can be ......... entwined when a vendor controls both the business layer software and the database.

inevitably

inexorably

inevitably

irrevocably

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác