Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2012-00-10 Lượt xem:2158 Level:(21)

At the Office (21)

1. On her retirement she was given a substantial cheque in ......... of all the work she had done over the last 20 years.

respect

thought

appreciation

belief

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác