Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2010-10-12 Lượt xem:21871 Level:(23)

At the Office (23)

3. Visiting clients had commented on the casual dress ......... of most of the clerical staff.

manner

method

feature

code

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác