Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2010-11-18 Lượt xem:37337 Level:(25)

At the Office (25)

5. There is a lengthy procedure used in this office for staff who have produced shoddy work and it begins with a ......... warning.

wordy

verbal

worded

verbose

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác