Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2010-08-13 Lượt xem:438 Level:(26)

At the Office (26)

6. There was no fixed agenda for that particular day as it was to be regarded simply as a ......... meeting.

possible

probable

unplanned

casual

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác