Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2013-02-16 Lượt xem:436 Level:(11)

At the Office (11)

1. Concern was expressed by the office manager that the company would buy an ......... financial package.

agreeable

affordable

absolute

actual

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác