Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2012-00-25 Lượt xem:437 Level:(14)

At the Office (14)

4. Once again the company has had to make a ......... in the number of office staff to try and recoup their losses.

reducing

reduction

reduce

reduces

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác