Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2012-10-26 Lượt xem:454 Level:(16)

At the Office (16)

6. If the managers want to stay employed, they will have to learn how to stay on ......... of their jobs.

summit

top

head

line

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác