Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2013-04-23 Lượt xem:475 Level:(4)

Guarantees and Warranties (4)

4. A warranty is to be looked on as a sort of ......... between the manufacturer and you.

privilege

practice

printout

promise

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác