Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2012-07-18 Lượt xem:460 Level:(6)

Guarantees and Warranties (6)

6. Certain warranties ......... the purchaser to have the item serviced at regular intervals.

remand

repeat

require

retain

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác