Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2011-10-27 Lượt xem:3961 Level:(8)

Guarantees and Warranties (8)

8. This kind of legislation is in existence to ......... the customer from worthless warranties.

provide

protect

please

pacify

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác