Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2010-06-23 Lượt xem:2160 Level:(1)

Are You in Debt? (1)

1. Going on a spending ......... with your credit card and no concern about how you pay back the money you borrow, is a growing habit these days.

burst

spree

flight

day

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác