Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2011-00-13 Lượt xem:486 Level:(3)

Are You in Debt? (3)

3. It has been ......... by a government agency that the percentage of under 25 year olds owing large sums to companies is on the increase.

distinguished

deciphered

dissolved

disclosed

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác