Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2010-07-17 Lượt xem:449 Level:(5)

Are You in Debt? (5)

5. One solution that has been suggested to control credit is to ......... the regulations to make it more difficult to get credit in the first place.

step under

step up

step by

step across

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác