Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2010-04-28 Lượt xem:2162 Level:(1)

At the Computer (1)

1. Without the right software I'm afraid you can't ......... that particular program.

reach

access

obtain

find

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác