Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2010-08-26 Lượt xem:2176 Level:(2)

At the Computer (2)

2. The aim of the office manager is to ......... enough room on the building plans so that each employee can have space for a personal computer.

arrange

accord

allocate

organize

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác