Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2012-11-25 Lượt xem:2160 Level:(1)

Advertising (1)

1. In order to make a sensible ......... among the different vacuum cleaners available, it is important to do some research.

comparing

comparison

compares

comparative

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác