Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2010-00-12 Lượt xem:37196 Level:(10)

How to make exclamations (10)

10. I'll go to the foot of my stairs! It must be at ......... 20 years since we last met.

last

length

least

end

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác