Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2012-06-28 Lượt xem:2174 Level:(1)

Adverbially Speaking (1)

1. They had to drive ......... up the hill because the car was very old.

easily

intently

slowly

fairly

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác