Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2010-01-14 Lượt xem:449 Level:(2)

Adverbially Speaking (2)

2. Please listen ......... because this is important.

quietly

quickly

nicely

carefully

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác