Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2011-05-14 Lượt xem:482 Level:(6)

Adverbially Speaking (6)

6. You've ......... ruined my new carpet with your filthy shoes.

rarely

sometimes

usually

completely

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác