Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2011-05-22 Lượt xem:470 Level:(10)

Online Marketing Campaign (10)

10. An interactive website can save your organisation ......... amounts of time and money that would otherwise be spent on correspondence.

signify

significant

significance

signification

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác