Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2009-03-11 Lượt xem:462 Level:(5)

How to encourage (5)

5. I'm sure if you ........., you'll succeed.

pursue

proceed

propel

persevere

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác