Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2011-05-14 Lượt xem:482 Level:(10)

How to encourage (10)

10. You mustn't ever be ......... off by a few setbacks.

taken

held

put

pushed

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác