Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2009-02-18 Lượt xem:506 Level:(1)

How to disagree (1)

1. I'm sorry but I can't ......... your opinion on that.

take

share

give

find

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác