Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2012-06-21 Lượt xem:37745 Level:(6)

How to disagree (6)

6. I really see no point in continuing this argument because we have no ......... ground.

basic

own

common

similar

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác