Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2008-10-16 Lượt xem:3477 Level:(1)

Applying for that Job (1)

1. I would be very interested in ......... for that job.

entering

working

applying

writing

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác