Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2012-03-16 Lượt xem:3831 Level:(1)

A and An (1)

Q1 - ____ old man

A

An

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác