Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2008-09-26 Lượt xem:41456 Level:(1)

Enough & Too (1)

Q1 - It was _____ so we didn't get it.

expensive enough

too expensive

enough expensive

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác