Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2012-07-28 Lượt xem:2156 Level:(1)

Adding Up (1)

1. I cannot understand why she did that, it really doesn't add up.

doesn't calculate

isn't mathematics

doesn't make sense

makes the wrong addition

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác