Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2008-00-12 Lượt xem:41258 Level:(91)

Weather Test (91)

1.A water-filled, white vapor that makes it's difficult to see because of a cloud mist that forms close to the ground is called ......... .

wind

fog

cloud

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác