Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2012-09-18 Lượt xem:42532 Level:(4)

Past Tenses (4)

4.I wonder what......... happened while I was away.

will have

has

was

had

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác