Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2010-04-21 Lượt xem:16815 Level:(1)

Advanced Vocabulary (1)

1.He always follows that old......... : early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise.

phrase

ballad

adage

analogy

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác