Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2009-07-12 Lượt xem:2160 Level:(41)

At the End of the Day (41)

1.There are several ......... that describe the state of being asleep

impressions

expressions

conditions

digressions

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác