Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2009-02-16 Lượt xem:40495 Level:(10)

What the Devil (10)

10.It took me ages to set up my computer because I spent the devil of a ......... trying to understand the notes.

duration

time

length

space

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác