Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2013-03-16 Lượt xem:40432 Level:(1)

Up in the Clouds (1)

1.Have you noticed how much more the price of petrol is today? It's really sky......... now.

up

high

through

on

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác