Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2013-01-10 Lượt xem:13906 Level:(1)

At the Doctors (1)

1.As soon as the doctor looked at her, he was able to ......... the cause of her frequent headaches.

decide

diagnose

define

describe

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác