Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2011-03-26 Lượt xem:37146 Level:(5)

Test 063 (5)

5.When I see Barbara in the street, she always ________ at me.

smiled

has smiled

was smiling

smiles

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác